Trafikosok Lapja játék

Jelen szabályzat a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (továbbiakban: Szervező) által a Budapest, Hungexpo Konferenciaközpont „C” épületében megtartandó 2022. évi Nemzeti TABAK EXPO Kiállás és Konferencián (továbbiakban: TABAK EXPO) szervezett „Trafikosok Lapja” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és szabályait tartalmazza. A nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó Trafikosok Lapja matricák és gyűjtőlap minden TABAK EXPO-n résztvevő kiállítónál megtalálhatóak.

„Trafikosok Lapja JÁTÉK”
Nyereményszabályzat

1. A Nyereményjáték szervezője

Cégnév: Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége
Székhely: 2890 Tata, Ady Endre u. 16.
Nyilvántartási szám: 01-02-0010277
Adószám: 18111088-2-11
E-mail cím: info@mdksz.hu, info@trafikosok.hu

2. Résztvevők

A Nyereményjátékban kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki a 18. életévét betöltötte, magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, és aki nem esik az 5. pontban meghatározott személyek körébe, és teljesíti a 3. pont szerinti
feltételeket.

3. A részvétel feltételei:

A Nyereményjátékban részt vehet bárki, aki
• a 2022. évi TABAK EXPO kiállításon résztvevő kiállítóknál elérhető Trafikosok Lapja matricákból 30 darabot
összegyűjt, majd ezt követően a matricák gyűjtésére szolgáló gyűjtőlapot kitöltve leadja a Trafikosok Lapja standnál,
• a játékban való részvétel további feltétele a sorsolás idejében való helyszíni jelenlét.
A kitöltött, 30 darab matricát tartalmazó gyűjtőlap Trafikosok Lapja standnál történő leadása a nyereményjátékra való
jelentkezésnek és jelen szabályzat elfogadásának, valamint adatkezelési tájékoztató tudomásulvételének minősül, tekintettel
arra, hogy a Résztvevő e szabályzatot, valamint az adatkezelési tájékoztatót a ráutaló magatartással tett hozzájárulás megadása
előtt elolvashatta.

4. Nyereménysorsolás nyertesei és nyereménye:

• Nyeremény: 1 db 2 fő részére szóló hosszúhétvége Siófokra a Hotel Residence szállodába.
• A nyertes a nyereményről a 2022. október 18. napján 15:30 és 16:30 között a TABAK EXPO színpadán
megrendezésre kerülő sorsolás eredményeképpen, a sorsolást követően azonnal, helyben szerez tudomást. A
nyereményjátékban való részvétel feltétele ekképpen a sorsolás idejében való helyszíni jelenlét.
• Amennyiben a nyertes a sorsolás eredményhirdetését követően nem jelentkezik haladéktalanul a nyeremény
átvételére, új nyertes kerül sorsolásra.
• A nyertesnek a nyeremény átvételekor személyazonosságát igazolnia kell.
• A nyeremény készpénzre nem váltható át.

5.A Játékból kizárt személyek:

A Szervező alkalmazottai, megbízottjai, a TABAK EXPO-n résztvevő kiállítók, ezek alkalmazottai, megbízottjai, továbbá
mindezen személyek 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bek. 2. pontja szerinti hozzátartozói.

6.A Nyereményjáték időtartama:

A játék időtartama: 2022. október 18. napján 15:00 óráig. Ezen időszak alatt a Trafikosok Lapja gyűjtőlapot 30 darab
matricával ellátva és kitöltve a Trafikosok Lapja standnál leadó azon személyek vesznek részt a nyereményjátékban, akik
megfelelnek a jelen szabályzatban foglalt követelményeknek.

2

„Trafikosok Lapja JÁTÉK”
Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatszolgáltatás önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló. A nyereményjáték céljából történő adatkezeléshez (így
különösen: a nyertes sorsolása és a nyertes személyazonosságának megállapítása, személyi jövedelemadó
megfizetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése) a résztvevő a kitöltött, 30 darab matricát tartalmazó Trafikosok
Lapja gyűjtőlap Trafikosok Lapja standnál történő leadásával kifejezett hozzájárulását adja. A résztvevő hozzájárulását
a szervező e-mail elérhetőségére címzett levél formájában bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban a
nyereményre való jogosultságot megszünteti (tekintettel arra, hogy az általa kitöltött gyűjtőlapot a Szervező
megsemmisíti, a sorsolásban nem vehet részt) és nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Adatkezelő a Nyereményjáték Szervezője.

3. A kezelt adatok köre megegyezik résztvevő által önként megadott adattal, amely a résztvevő neve, cége, városa,
telefonszáma. Amennyiben a résztvevő a szervezőt e-mail útján megkeresi, a szervező a résztvevő e-mail címét kizárólag
a kérelem kivizsgálása céljából kezeli.

4. Szervező a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, az adatkezelés céljának
fennállása alatt (nyereményjáték és sorsolás időtartama, eredményhirdetés, a nyertes adatai esetében a számviteli
megőrzési kötelezettség ideje, e-mailes kérelem esetében annak kivizsgálása és a kapcsolódó tájékoztatás megadása)
kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról.

5. A nyereményjáték nyertesének nevét álnevesítéssel, a vezetéknév első betűjének és a keresztnévnek a feltüntetésével, a
nyertes értesítése és a nyertes személyazonosságának megállapítása céljából a Szervező felhasználhatja és
nyilvánosságra hozhatja.

6. A résztvevő ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban
meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket a résztvevő a
szervező e-mail elérhetőségére tudja címezni.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatban a résztvevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait (a per a résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindítható; a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken tekinthető meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

A résztvevők téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A résztvevő felelősséggel tartozik azért,
hogy a gyűjtőlapon a saját nevét adja meg.
Tata, 2022. október 17.

 

Nyereményszabályzat és Adatkezelési tájékoztató PDF formátumban itt tölthető le!

Legfrissebb híreink

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének (MDKSZ) álláspontja a T/6220. számú törvényjavaslatról

2023. november 30.
A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének (MDKSZ) álláspontja a  T/6220. számú törvényjavaslatról

A T/6220 számú, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitára bocsátott szövegtervezetének ismeretében, az abban foglalt, a szankciórendszer szigorítását célzó rendelkezések kapcsán a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége határozott tiltakozását fejezi ki, azokat aránytalanul súlyosnak és diszkriminatívnak tartja.

Franciaországban megemelik a dohánytermékek árát és kiszélesítik a füstmentes övezeteket

2023. november 29.
Franciaországban megemelik a dohánytermékek árát és kiszélesítik a füstmentes övezeteket

A dohánytermékek árának újabb emelése és a füstmentes övezetek kiszélesítése a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítását célzó új francia kormányzati program két legfőbb intézkedése, amelyet kedden mutatott be Aurélien Rousseau egészségügyi miniszter.

Országgyűlés - Súlyos, visszatartó erejű bírságokra van szükség

2023. november 28.
Országgyűlés - Súlyos, visszatartó erejű bírságokra van szükség

A parlament lezárta a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat tárgyalását november 28-án, kedden. Összefoglaló.

Fokozott figyelem, közelednek az ünnepek!

2023. november 27.
Fokozott figyelem, közelednek az ünnepek!

Az Országos Rendőr-főkapitányságon 2023. november 13-án zajlott a kereskedelmi egységek biztonságával összefüggő kérdésekre fókuszáló konferencia.

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének álláspontja a T/6220. számú törvényjavaslatról

2023. november 24.
A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének álláspontja a T/6220.  számú törvényjavaslatról

A T/6220 számú, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatban foglalt, a szankciórendszer szigorítását célzó rendelkezések kapcsán a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége – figyelembe véve, hogy egyelőre csak a törvényjavaslat benyújtáskori szövege ismert – a jogalkotó számára megfontolásra ajánlja az alábbi szakmai szempontokat.